• پایه
 • 150.000 تومان
 • امکان ایجاد بی نهایت کاربر
 • ندارد
 • 50 خط ۱۴ رقمی هدیه

 • دامنه و سایت مستقل ( yourdomin.com)
 • فقط صفحه ورود به سامانه
 • دسترسی به خطوط ۱۰۰۰ – ۲۰۰۰ – ۳۰۰۰ – ۵۰۰۰ – ارسال BTS و …
 • امکان درج بانک شماره جهت فروش به کاربران
 • آموزش کامل
 • هزینه تمدید سالیانه ندارد
 • درگاه پرداخت اینترنتی
 • تعرفه ۱۱۵ ریال خطوط ۵۰۰۰۲ ، ۵۰۰۰۵
  تعرفه ۱۲۰ ریال خطوط ۳۰۰۰
 • حرفه ای
 • 300.000 تومان
 • امکان ایجاد بی نهایت کاربر
 • امکان ایجاد بی نهایت نماینده
 • 100خط ۱۴ رقمی هدیه

 • دامنه و سایت مستقل ( yourdomin.com)
 • سایت پیشفرض فروش سامانه
 • دسترسی به خطوط ۱۰۰۰ – ۲۰۰۰ – ۳۰۰۰ – ۵۰۰۰ – ارسال BTS و …
 • امکان درج بانک شماره جهت فروش به کاربران
 • آموزش کامل
 • هزینه تمدید سالیانه ندارد
 • درگاه پرداخت اینترنتی
 • تعرفه ۱۱۰ ریال خطوط ۵۰۰۰۲ ، ۵۰۰۰۵
  تعرفه ۱۱۶ ریال خطوط ۳۰۰۰
 • ارشد
 • 500.000 تومان
 • امکان ایجاد بی نهایت کاربر
 • امکان ایجاد بی نهایت نماینده
 • 1000 خط ۱۴ رقمی هدیه

 • دامنه و سایت مستقل ( yourdomin.com)
 • سایت حرفه ای فروش سامانه
 • دسترسی به خطوط ۱۰۰۰ – ۲۰۰۰ – ۳۰۰۰ – ۵۰۰۰ – ارسال BTS و …
 • امکان درج بانک شماره جهت فروش به کاربران
 • آموزش کامل
 • هزینه تمدید سالیانه ندارد
 • درگاه پرداخت اینترنتی
 • تعرفه ۱۱۰ ریال خطوط ۵۰۰۰۲ ، ۵۰۰۰۵
  تعرفه ۱۱۶ ریال خطوط ۳۰۰۰
 • ویژه ( ۳۵% تخفیف جشنواره )
 • 650.000 تومان
 • امکان ایجاد بی نهایت کاربر
 • امکان ایجاد بی نهایت نماینده
 • 11،۱۱۱ خط هدیه شامل
  یک خط ده رقمی
  ۱۰ خط یازده رقمی
  ۱۰۰ خط دوازده رقمی
  ۱۰۰۰ خط سیزده رقمی
  ۱۰۰۰۰ خط چهارده رقمی
 • دامنه و سایت مستقل ( yourdomin.com)
 • سایت حرفه ای فروش سامانه
 • دسترسی به خطوط ۱۰۰۰ – ۲۰۰۰ – ۳۰۰۰ – ۵۰۰۰ – ارسال BTS و …
 • امکان درج بانک شماره جهت فروش به کاربران
 • آموزش کامل
 • هزینه تمدید سالیانه ندارد
 • درگاه پرداخت اینترنتی
 • تعرفه ۱۰۵ ریال خطوط ۵۰۰۰۲ ، ۵۰۰۰۵
  تعرفه ۱۱۲ ریال خطوط ۳۰۰۰